หลักการและเหตุผล

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มีพันธกิจหลัก 4 ด้าน ประกอบด้วย การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยคณะฯ ประกอบด้วยหลักสูตรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลากหลายสาขา อันได้แก่ หลักสูตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย หลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมง และ หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

การผลิตผลงานวิจัยที่นำไปสู่นวัตกรรมและการนำไปใช้ประโยชน์เป็นกลไกสำคัญที่สามารถขับเคลื่อนพันธกิจหลักได้ทั้งด้าน การผลิตบัณฑิต การวิจัย และ การบริการวิชาการ คณะฯ จึงได้ดำเนินการส่งเสริมให้ทุกหลักสูตรใช้การวิจัยและการสร้างนวัตกรรมเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน พร้อมทั้งส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง และมีทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานในศตวรรษที่ 21 อย่างไรก็ตามหากมีการวิจัยและสร้างนวัตกรรมที่มีการบูรณาการศาสตร์จากหลากหลายสาขาวิชาที่มีอยู่ในคณะฯ เพิ่มมากขึ้น จะเป็นการเพิ่มช่องทางในการทำงานวิจัย รวมถึงสามารถสร้างนวัตกรรมให้มีความหลากหลายยิ่งขึ้นได้ การมีเวทีที่เปิดโอกาสให้มีการนำเสนองานวิจัยและนวัตกรรมจากสาขาวิชาที่มีความแตกต่างหลากหลายย่อมเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามสาขาวิชาเพิ่มขึ้น ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เกิดการทำงานวิจัยและสร้างนวัตกรรมระหว่างสาขาวิชา และจะนำไปสู่การบูรณาการงานวิจัยและนวัตกรรมจากหลากหลายสาขาวิชาในอนาคต คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดงานประชุมวิชาการที่ประกอบด้วยหลากหลายสาขาวิชาดังกล่าว จึงจัดงานประชุมวิชาการและเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในปีการศึกษา 2561 นี้ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 6 โดยมีหัวข้อเรื่องคือ “วิจัย สหวิทยาการ สู่นวัตกรรม” เพื่อเป็นเวทีให้ นักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย และผู้สนใจ จากหลากหลายสาขาวิชาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ได้ติดตามความรู้และนวัตกรรมใหม่ อีกทั้งยังมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานวิจัยและนวัตกรรมข้ามสาขาวิชา ซึ่งจะนำไปสู่การบูรณาการงานวิจัยและสร้างนวัตกรรมที่มีความหลากหลายและเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมต่อไป

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ให้แก่คณาจารย์ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
  2. เพื่อแสดงนิทรรศการนวัตกรรมต่างๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์และของหน่วยงานภายนอก ให้แก่คณาจารย์ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
  3. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักศึกษาและคณาจารย์จากสาขาวิชาต่างๆ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นสู่การบูรณาการการวิจัยระหว่างสาขาวิชาในอนาคต

รูปแบบการประชุมวิชาการ

  1. จัดการเสวนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและและถ่ายทอดประสบการณ์การนำความรู้จากงานวิจัยไปประยุกต์ใช้กับการทำงานในสถานการณ์จริง
  2. จัดให้มีการส่งบทความงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในรูปแบบบทคัดย่อ โดยมีการประเมินบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ
  3. จัดการเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับระดับปริญญาตรีทั้งแบบโปสเตอร์และปากเปล่า
  4. จัดแสดงนวัตกรรมจากทั้งหน่วยงานภายในคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์และหน่วยงานภายนอก