ข่าวประชาสัมพันธ์หน้าแรก ย้อนหลัง

http://ase.kku.ac.th/ase2018/site/view?id=289

ตรวจสอบรายชื่อรับเงินคืนและดาวโหลดใบสำคัญรับเงิน download : https://drive.google.com/drive/folders/1qQSlfa_NsL1v_CB1PKh-PKLUzG6mLoCy?usp=sharingที่มา: http://www.nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1563

http://ase.kku.ac.th/ase2018/site/view?id=288

ตรวจสอบรายชื่อรับเงินคืนและดาวโหลดใบสำคัญรับเงิน download : https://drive.google.com/drive/folders/1qQSlfa_NsL1v_CB1PKh-PKLUzG6mLoCy?usp=sharingที่มา: http://www.nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1563

http://ase.kku.ac.th/ase2018/site/view?id=287

ที่มา: http://www.nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1560

http://ase.kku.ac.th/ase2018/site/view?id=286

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.newgenhugbaankerd.com/?fbclid=IwAR3so4udP_J7t3JuJawVsd2EoWMOuXwtbv9q46VaMdty7va9DMUj5CdnE_Uที่มา: http://www.nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1558

http://ase.kku.ac.th/ase2018/site/view?id=285

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินคืนค่าธรรมเนียมการเข้าพักหอพักนักศึกษา วิทยาเขตหนองคาย (20%)(หมายเหตุ : เฉพาะนักศึกษาที่ชำระค่าธรรมเนียมการเข้าพักหอพักนักศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2563  (1/2563) เท่านั้น)ดาวน์โหลดเอกสารใบสำคัญรับเงิน : https://drive.google.com/file/d/1kF8CnUOp_kaewXinwKe3

http://ase.kku.ac.th/ase2018/site/view?id=284

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินคืนค่าธรรมเนียมการเข้าพักหอพักนักศึกษา วิทยาเขตหนองคาย (20%)(หมายเหตุ : เฉพาะนักศึกษาที่ชำระค่าธรรมเนียมการเข้าพักหอพักนักศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2563  (1/2563) เท่านั้น)ที่มา: http://www.nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1556

http://ase.kku.ac.th/ase2018/site/view?id=280

เมื่อวันที่ 15 มิถุนยายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงราม เหมือนฤทธิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ ได้ทำพิธีลงนาม MOU บันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นกับบริษัท ศรีเชียงใหม่อ

http://ase.kku.ac.th/ase2018/site/view?id=225

สมัครได้ทาง >> https://smart.nkc.kku.ac.th./edorm สมัครได้ทาง >> https://smart.nkc.kku.ac.th./edormที่มา: http://www.nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1539

http://ase.kku.ac.th/ase2018/site/view?id=223

ระหว่างวันที่ 7 - 27  เมษายน 2563 หน่วยการเงิน งานคลังและพัสดุปิดให้บริการด้านการรับ – จ่ายเงินตามประกาศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ฉบับที่ 2/2563 เรื่องมาตรการการให้บริการด้านการเงิน เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อผู้รับบริการในช่วงการระบาดของ โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่

http://ase.kku.ac.th/ase2018/site/view?id=189

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 08.00 น. ณ หอประชุมประจักษศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ตัวแทนบุคลากรสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี พ.ศ. 2562 นำโดยนายชานนท์ จันทราศรี หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ และห้องสมุด พร

http://ase.kku.ac.th/ase2018/site/view?id=187

ในระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้ส่งโครงงานคอมพิวเตอร์ของนักศึกษา ชื่อ ถังขยะอัตโนมัติโดยใช้เทคโนโลยีประมวลผลภาพ (Smart bin using image processing)  ประกอบด้วย นายชยัง

http://ase.kku.ac.th/ase2018/site/view?id=184

ด้วย กองการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดจัดอบรมทักษะที่จำเป็นในการทำงานกับบริษัทญี่ปุ่น โดยมีวิทยากรบินตรงมาจากญี่ปุ่น (บรรยายญี่ปุ่น มีล่ามแปลภาษาไทย)  ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562  เวลา  รอบเช้าเวลา 08.30 น. – 12.00 น. รอบบ่ายเวลา 13.00 น. – 16.30 น.

http://ase.kku.ac.th/ase2018/site/view?id=180

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 ณ ลานหน้าอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ บริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองหนองคาย บุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินงานร้านมัจฉากาชาด งานฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ใต้ร่มพระบารมี 192 ปี เมืองหนองคาย และงานกาชาดประจำปี 2562 โดยสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย ได้จัดให

http://ase.kku.ac.th/ase2018/site/view?id=179

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายพงศกร กาฬภักดี นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เข้าร่วมโครงการนำเสนอและประกวดผลงานสหกิจศึกษาอาเซียน ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 คว้ารางวัลชนะ

http://ase.kku.ac.th/ase2018/site/view?id=178

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับมาหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เป็นเจ้าภาพต้อนรับ การประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย โดยการคณะวิชาได้จัดบูทเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและกิจกรรมของคณะวิชา แก่คณะข้าราชการผู้มาร่วมงาน สื่อมวลชนตลอดจนประชาชนทั่วไป

http://ase.kku.ac.th/ase2018/site/view?id=163

ระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์การประมง มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้ดำเนินการจัดโครงการ “การเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำชุมชนหนองกอมเกาะ” ในวันที่ 6 กันยายน 2561 ได้ทำการอบรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ พร้อมทั้งมอบพันธุ์ปลา

http://ase.kku.ac.th/ase2018/site/view?id=161

วันที่ 7 สิงหาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้จัดโครงการประมงเพื่อน้อง ครั้งที่ 6 ณ โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา ต.พระธาตุบังพวน อ.เมือง จ.หนองคาย ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาดา สุระวนิชกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายงานวิจัยและบริการวิช