ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินคืนค่าธรรมเนียมการเข้าพักหอพักนักศึกษา วิทยาเขตหนองคาย (20%)

(หมายเหตุ : เฉพาะนักศึกษาที่ชำระค่าธรรมเนียมการเข้าพักหอพักนักศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2563  (1/2563) เท่านั้น)

ดาวน์โหลดเอกสารใบสำคัญรับเงิน : https://drive.google.com/file/d/1kF8CnUOp_kaewXinwKe39ZeKkKTvI-24/view?usp=sharingที่มา: http://www.nkc.kku.ac.th/nkc2018/site/view?id=1556