คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 5 สาขา
วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ จำนวน 80 ที่นั่ง
วิทยาศาสตร์การประมง จำนวน 40 ที่นั่ง
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ จำนวน 60 ที่นั่ง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร จำนวน 60 ที่นั้ง
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย จำนวน 60 ที่นั่ง