การจัดการความรู้

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  วิทยาเขตหนองคาย


วิสัยทัศน์การจัดการความรู้ (KM vision) 

องค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศ

พันธกิจ (Mission)

พัฒนาระบบการจัดการความรู้ การสร้างองค์ความรู้และการนำไปใช้ประโยชน์เพื่อมุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศ

เป้าประสงค์ (Objective)

เพื่อพัฒนาให้คณะวิชาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน และสามารถแบ่งปันให้สังคม


กลยุทธ์ (Stategy)

1. ส่งเสริมให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์กร โดยให้บุคลากรทุกร่วม

2. ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาองค์ความรู้เพื่อแลกเปลี่ยน เพื่อพัฒนาองค์กร ตนเองและสังคม

3. พัฒนาระดบบจัดเก็บ ประมวลผล และจัดทำห้องสมุดความรู้ สำหรับคนในองค์กรและสังคมKM Library

  • ด้านการจัดการเรียนการสอน
  • ด้านการวิจัย

1. การเขียนโครงการอย่างไรให้ได้ทุนวิจัย

1. การขอตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น