รายงานบทความวิจัยบนฐาน SCHOLAR

1. บทความวิจัยบนฐานข้อมูลบน KKU SCHOLAR   รายงานสารสนเทศ

2. บทความวิจัยบนฐานข้อมูลบน GOOGLE SCHOLAR

3. ผลงานวิจัยรายบุคคลตาม ฐานข้อมูล GOOGLE SCHOLAR


รายชื่อนักวิจัยและผลงานตามฐานข้อมูล KKU SCHOLAR

1.     ผศ.ดร.อริยะ  นามวงศ์   (Ariya  Namvong)
2.     อ.ดร.อาภากร  สกุลสถาพร   (Arpakorn  Sakulsathaporn)
3.     ผศ.ดร.อชิระ  หิรัญตระกูล   (Ashira  Hiruntrakul)
4.     อ.อายุวัฒ  ธนาเศรษฐอังกูล   (Ayuwat  Thanasate-angkool)
5.     รศ.ดร.บังอร  เหมัง   (Bung-orn  Hemung)
6.     ผศ.ดร.ฉัตรชัย  ปรีชา   (Chatchai  Preecha)
7.     ผศ.ดร.ชญาดา  สุระวนิชกุล   (Chayada  Surawanitkun)
8.     ผศ.ดร.ชลธิชา  มะสุใส   (Chonticha  Masusai)
9.     ผศ.ดร.เจษฎา  โสตถิปิณฑะ   (Jedsada  Sodtipinta)
10.     ดร.จุมาพร  โสหนองบัว   (Jumaporn  Sonongbua)
11.     ผศ.ดร.กานดา  ศรอินทร์   (Kanda  Sorn-in)
12.     ผศ.ดร.กิติยาพร  พงษ์ประเทศ   (Kitiyaporn  Pongprathet)
13.     ผศ.ดร.กฤษดา  ค้าเจริญ   (Kritsada  Kajarean)
14.     ผศ.ดร.มัลลิกา  จันทรังษี   (Mallika  Chantarangsee)
15.     ผศ.ดร.มานพ  ศรีอุทธา   (Manop  Sriuttha)
16.     อ.ณชยุต  จันท์โชติกุล   (Nachayut  Chanshotikul)
17.     ผศ.ดร.นฤมล  ผิวเผื่อน   (Narumol  Piwpuan)
18.     ผศ.ดร.ณัฐจรีย์  จิรัคคกุล   (Natcharee  Jirukkakul)
19.     ผศ.ดร.ณัฐพล  ไตรเพิ่ม   (Natthapon  Traiperm)
20.     ผศ.ดร.นิภาพร  เส็งคำปาน   (Nipaporn  Sengkhamparn)
21.     ผศ.ดร.นงราม  เหมือนฤทธิ์   (Nongram  Muanrith)
22.     ผศ.ดร.นพคุณ  บุญสิม   (Noppakun  Boonsim)
23.     ผศ.ดร.ณัฎฐา  นิธิกุลวรวงศ์   (Nudtha  Visitvithayakorn)
24.     ผศ.ดร.นุชนาฏ  ผลเกิด   (Nutchanat  Phonkerd)
25.     ผศ.ดร.พรรณรัตน์  ก้วยเจริญพานิชก์   (Pannarat  Guayjarernpanishk)
26.     รศ.ดร.ภาสกร  แสนจันแดง   (Pasakorn  Saenjundaeng)
27.     รศ.ดร.ภัทรียา  ลาสุนนท์   (Patareeya  Lasunon)
28.     อ.ปโยธร  อุราธรรมกุล   (Payothorn  Urathamakul)
39.     อ.ดร.ปิยะรัตน์  อิฐรัตน์   (Piyarat  Itharat)
30.     ผศ.ดร.ปิโยรส  หงษาชาติ   (Piyorot  Hongsachart)
31.     ผศ.ดร.ประภาพิมนต์  ปริวัติ   (Prapapimon  Prariwat)
32.     ผศ.ดร.รัชนีกรณ์  มาพะเนาว์   (Ratchaneegorn  Mapanao)
33.     ผศ.ดร.รัชต  โปชยะวณิช   (Ratchata  Phochayavanich)
34.     อ.รัตนสุดา  ไชยเชษฐ์   (Rattanasuda  Chaiyachate)
35.     ผศ.รัตพงษ์  ฤกษ์ไชโย   (Rattapong  Rerkchaiyo)
36.     ผศ.ดร.ศรัญญา  กัลย์จาฤก   (Saranya  Kanjaruek)
37.     อ.ดร.สาธิต  กระเวนกิจ   (Satit  Kravenkit)
38.     อ.สุกัลญา  ศิริมาตร์   (Sukanya  Sirimat)
39.     ผศ.ดร.ศุภชัย  สมเพ็ชร   (Supachai  Sompech)
40.     ผศ.สุทธิลักษณ์  ขวัญไตรรัตน์   (Sutthilak  Kwantrairat)
41.     อ.ธนภัทร  วงษ์คำจันทร์   (Tanapattara  Wongkhamchan)
42.     ผศ.ดร.เทวัญ  เริ่มสูงเนิน   (Tawun  Remsungnen)
43.     ผศ.ดร.ธนัญชัย  ดาศรี   (Thananchai  Dasri)
44.     รศ.ดร.วีระยุทธ  สุภิวงค์   (Weerayuth  Supiwong)
45.     ผศ.ดร.วิไลลักษณ์  เครือเนตร   (Wilailuk  Khrueanet)
46.     รศ.ดร.วิรัช  จิ๋วแหยม   (Wirat  Jiwyam)
47.     ผศ.ดร.วัลลภา  วงศ์ศีลธรรม   (Wullapa  Wongsinlatam)