ผู้บริหารคณะและสาขาวิชา

 
ผศ.ดร.นงราม เหมือนฤทธิ์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
และวิศวกรรมศาสตร์
 

  ผศ.ดร.เทวัญ เริ่มสูงเนิน
รองคณบดี

 

ผศ.ดร.ภัทรียา ลาสุนนท์
ผู้ช่วยคณบดี

     
     

ผศ.ดร.รัชต โปชยะวณิช
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์

 

ดร.อริยะ นามวงศ์
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีเเละวิศวกรรมศาสตร์

กรรมการประจำคณะ

ผศ.ดร.นงราม เหมือนฤทธิ์

ประธานคณะกรรมการ

 ผศ.ดร.เทวัญ  เริ่มสูงเนิน

รองประธานคณะกรรมการ

ผศ.ดร.รัชต โปชยะวณิช

กรรมการตัวแทนหัวหน้าสาข

ผศ.ดร.วิไลลักษณ์ เครือเนตร

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ.ดร.ณัฎฐา นิธิกุลวรวงศ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นางสาวผ่องพรรณ แสงสุวรรณ

กรรมการและเลขานุการ