กรรมการประจำคณะ ผู้บริหารคณะวิชา อาจารย์ประจำหลักสูตร ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ

 

ผู้บริหารคณะวิชา

 

  nongram.png
ผศ.ดร.นงราม เหมือนฤทธิ์
คณบดี
 

ผศ.ดร.เทวัญ  เริ่มสูงเนิน
รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์
lpatar.jpg
รศ.ดร.ภัทรียา ลาสุนนท์
รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและวิชาการ
Aj_Nucharee _1_.jpg
ผศ.ดร.ณัฐจรีย์ จิรัคคกุล
รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ

ผศ.ดร.มัลลิกา จันทรังษี

หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ผศ.ดร.ประภาพิมนต์  ปริวัติ

หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี