กรอบคุณลักษณะบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วย 3 คุณลักษณะดังนี้

 1. คุณลักษณะเด่น  คือ พร้อมทำงาน (Ready to Work) มีองค์ประกอบย่อย 3 ด้าน   ดังนี้
  • มีประสบการณ์พร้อมปฏิบัติงานในวิชาชีพ
  • พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง
  • เรียนรู้ตลอดชีวิต
 2. คุณลักษณะทั่วไป
  1. ​ด้านวิชาการหรือความรู้
   • ​​มีความรู้และประสบการณ์การเรียนรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษาสามารถปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพสถานการณ์ต่างๆ
   • มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และริเริ่มสร้างสรรค์  โดยใช้ความรู้ประสบการณ์ของตนในการแก้ปัญหาการทำงานได้
  2. ด้านวิชางานหรือทักษะ
   • ​​มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในชีวิตประจำวันการศึกษาเรียนรู้ในสาขาวิชาที่ตนศึกษาและการปฏิบัติงานในวิชาชีพได้
   • มีความสามารถในการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์หรือกระบวนการวิจัยในการวิเคราะห์หรือแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันและในการปฏิบัติงานในวิชาชีพได้ 
   • มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในการสื่อสารและการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองเพื่อประโยชน์ในการศึกษาในวิชาชีพได้
   • มีความรู้และทักษะด้านระบบและทฤษฎีการบริหารองค์การในระดับที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  3. ด้านวิชาคนหรือทัศนคติ
   • ​​ระดับบุคคล มีวินัย ซื่อสัตย์และรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว วิชาชีพ องค์กร สังคมและประเทศชาติ
   • ระดับระหว่างบุคคล มีภาวะผู้นำ เข้าใจในความแตกต่างหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
   • ระดับสังคม  มีจิตสาธารณะ รักและภาคภูมิใจในท้องถิ่น สถาบัน และประเทศชาติ
 3. คุณลักษณะเฉพาะ

คุณลักษณะเฉพาะสาขาวิชาการหรือวิชาชีพที่แต่ละหลักสูตรกำหนดเพิ่มเติมได้