ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร                      

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Food Technology and Innovation

ชื่อปริญญา

            ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร)
            ชื่อย่อ (ภาษาไทย): วท.บ. (เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร)
            ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Bachelor of Science (Food Technology and Innovation)
            ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): B.Sc. (Food Technology and Innovation)                       

ปรัชญา

            หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร เพื่อนำมาประยุกต์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตผลเกษตรในเชิงอุตสาหกรรมและคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติ รวมทั้งสามารถบูรณาการองค์ความรู้ปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพตามหลักวิชาการ/วิชาชีพ พร้อมทั้งมีความเข้าใจในสถานการณ์ของโลก     และสังคมที่มีความแตกต่างหลากหลายและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา

1. ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2548 หมวด 8 ข้อ 29 หรือเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ปรับปรุงใหม่

2. สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย (อ้างอิงตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 816/2552)

3. นักศึกษาหลักสูตร 4 ปี ต้องเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการให้ครบทุกด้าน รวมทั้งสิ้น ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิจกรรม ตามประกาศของมหาวิทยาลัย (อ้างอิงตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1668/255