ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย 
ภาษาอังกฤษ:   Bachelor of Science Program in Sports and Exercise Science       

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย:   วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย)
                  วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย)

ภาษาอังกฤษ:   Bachelor of Science (Sports and Exercise Science)
                   B.Sc. (Sports and Exercise Science)                   

ปรัชญา

             หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2556) มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิชาการเพื่อความเป็นเลิศในด้านทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา

            1. ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2555  หมวดที่ 8 ข้อ 29 หรือเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ปรับปรุงใหม่

            2. สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย (อ้างอิงตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 816/2552)

           3. นักศึกษาหลักสูตร 4 ปี ต้องเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการให้ครบทุกด้าน รวมทั้งสิ้น ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิจกรรม ตามประกาศของมหาวิทยาลัย (อ้างอิงตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1668/2557)