ชื่อหลักสูตร

            ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
           ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Computer and Information Science

ชื่อปริญญา

            ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ)
            ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ)
            ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Science (Computer and Information Science)
           ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) :  B.Sc. (Computer and Information Science)

ปรัชญา

            หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2559) มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ มีทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติ พร้อมสำหรับการทำงาน มีการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางวิชาการ ความสนใจไฝ่รู้ หมั่นศึกษาตลอดชีวิต สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม  มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามหลักวิชาการ/วิชาชีพ เข้าใจในสถานการณ์ของโลกและสังคมที่มีความแตกต่างหลากหลายและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคมและตลาดงานปัจจุบัน

การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา

           1. ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2548 หรือเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ปรับปรุงใหม่

           2. สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย (อ้างอิงตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 816/2552)

           3. นักศึกษาหลักสูตร 4 ปี ต้องเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการให้ครบทุกด้าน รวมทั้งสิ้น ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิจกรรม ตามประกาศของมหาวิทยาลัย (อ้างอิงตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1668/2557)