ชื่อหลักสูตร

           ภาษาไทย: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
           ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science Program in Environmental Science and Natural Resources

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย): วท.บ. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ)                
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ):  Bachelor of Science (Environmental Science and Natural Resources)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ):   B.Sc. (Environmental Science and Natural Resources)

ปรัชญา

            หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ในด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติและเพื่อให้มีทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติเพื่อให้พร้อมสำหรับการทำงานตลอดจนการแก้ปัญหาและการพัฒนาความรู้ในสาขาวิชาการ/วิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามหลักวิชาการ/วิชาชีพ เข้าใจในสถานการณ์ของโลกและสังคมที่มีความแตกต่างหลากหลายและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคมและตลาดงานปัจจุบัน

การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา

           1. ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2555 หมวดที่ 8 หรือเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ปรับปรุงใหม่

           2. นักศึกษาต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในรายวิชาบังคับของวิชาชีพไม่ต่ำกว่า 2.00

           3. สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย (อ้างอิงตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 816/2552)

           4. นักศึกษาหลักสูตร 4 ปี ต้องเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการให้ครบทุกด้าน รวมทั้งสิ้น ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิจกรรม ตามประกาศของมหาวิทยาลัย (อ้างอิงตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1668/2557)