ปณิธาน

            คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์เป็นศูนย์รวมความคิด สติปัญญา และเป็นศูนย์รวมการศึกษาที่มีการบูรณาการศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ยึดมั่นในความเป็นเลิศทางวิชาการ พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยี กับบุคคล องค์กร หรือสถาบันอื่นๆ ทุกระดับ บัณฑิตของคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ เป็นบัณฑิตพร้อมทำงานแบบมืออาชีพ (Ready to Work Professional) พึงเป็นผู้กอปรด้วย วิทยา จริยาและปัญญา

วิสัยทัศน์

            คณะวิชาที่มีความเป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ชั้นนำของภูมิภาคอีสานตอนบน

 

พันธกิจ

การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

ค่านิยม

            “CARES” โดย C หมายถึง Creativity (ความสร้างสรรค์) A หมายถึง Altruism (เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม) R หมายถึง Responsibility (ความรับผิดชอบ) E หมายถึง Ethics (จริยธรรม) และ S หมายถึง Synergy (การทำงานร่วมกัน)

วัฒนธรรมองค์กร

1. มีความตื่นตัว กระตือรือร้น พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ยึดมั่นในกฎระเบียบ และระบบธรรมาภิบาล

2. คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมประนีประนอม และยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง

3. มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน ทำงานเป็นทีม มีจิตสาธารณะ ศรัทธาและจงรักภักดีต่อองค์กร

4. เป็นชุมชนทางวิชาการที่เน้นการสร้างสรรค์องค์ความรู้ ถ่ายทอดความรู้สู่สาธารณะ และพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์กร

 

อัตลักษณ์

            นักศึกษาพร้อมทำงานอย่างมืออาชีพ

เอกลักษณ์

            สังคมแห่งการเรียนรู้ แบบบูรณาการ