แนะนำศูนย์

          มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทั้งวิทยาเขตหนองคาย ทำการศึกษาวิจัยด้านต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และนำไปใช้ในการเรียนการสอน เพื่อให้มหาวิทยาลัยก้าวเข้าสู่มหาลัยแห่งการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นคณะใหม่ของวิทยาเขตหนองคายซึ่งก่อตั้งเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2555 ได้มีแนวคิดเพื่อตอบสนองนโยบายของทางมหาวิทยาลัย โดยพยายามส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยของบุคลากรในคณะฯให้มีประสิทธิภาพมาก เนื่องจากคณะมีหลักสูตรวิชาที่หลากหลาย อาทิ สาขาวิชาประมง สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต และวิทยาศาสตราดุษฎีบัณฑิตที่กำลังจะเปิดรับสมัครในปีการศึกษาที่จะถึงนี้อีกด้วย ทำให้ต้องใช้เครื่องมืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการอย่างหลากหลาย ซึ่งทางคณะยังคงขาดแคลนเครื่องมือเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเครื่องมือการตรวจวิเคราะห์ชั้นสูงที่ต้องใช้ในงานวิจัยของทั้งนักศึกษาและบุคลากรในคณะฯ การจัดตั้งศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มีแนวคิดริเริ่มจากการไปกำหนดยุทธศาสตร์ของคณะที่ อ.สังคม โดยมีท่านคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ รศ.ดร.วิรัช จิ๋วแหยมเป็นประธาน ได้ข้อสรุปให้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์เครื่องมือขึ้น โดยมีหน้าที่ให้บริการการใช้เครื่องมือ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์และทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัยแก่นักศึกษาและคณาจารย์ ในทุกสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ และบริการวิชาการ แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน