1. สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ระดับปริญญาตรี

 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง
  https://goo.gl/ZzUEZk
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
  https://goo.gl/ZhEZNu
 • สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  https://goo.gl/F5DCyp
 • สาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร
  https://goo.gl/zpo4Wa

ระดับบัณฑิตศึกษา

 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทรัพยากรชีวภาพประยุกต์ ระดับปริญญาโท
  https://goo.gl/9iMs3t
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทรัพยากรชีวภาพประยุกต์ ระดับปริญญาเอก
  https://goo.gl/PrmedG

2. สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

ระดับปริญญาตรี

 • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
  https://goo.gl/XZppCT
 • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  https://goo.gl/y67jvx
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  https://goo.gl/kC4SAH

ระดับบัณฑิตศึกษา

 • สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ระดับปริญญาโท
  https://goo.gl/C3KP84
 • สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ระดับปริญญาเอก
  https://goo.gl/Wqsv4d

3. รายวิชาพื้นฐาน

https://goo.gl/7AC3Gj