ase kku admission


หลักสูตรระดับปริญญาตรี

ประกอบด้วย

1) สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

 

2) สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

3) สาขาวิทยาศาสตร์การประมง

4) สาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร

5) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ


 

การรับสมัครเข้าศึกษาต่อโดยทั่วไป

 

สอบคัดเลือกจากวิธีรับตรง

ผ่านมหาวิทยาลัยขอนแก่น รับจากผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด จำนวนรับและเกณฑ์การรับเข้าติดตามได้จากระเบียบการรับตรงของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดูรายละเอียดได้ที่

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สอบคัดเลือกจากระบบกลาง (TCAS)

รับจากผู้สำเร็จการศึกษาจากชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า โดยใช้ ผลสอบ O-NET และ GAT – PAT โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จำนวนรับและเกณฑ์การพิจารณาติดตามได้จากระเบียบการรับสมัครของ ทปอ.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การคัดเลือกโดยวิธีพิเศษ

ามโครงการขยายโอกาสต่างๆ ของวิทยาเขต โดยรับจากผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และผู้สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า โดยใช้ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ดังโครงการต่อไปนี้

1. โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนเขตจังหวัดใกล้เคียง 8 จังหวัด (หนองคาย อุดรธานี หนองบัวลำภู นครพนม สกลนคร มุกดาหาร เลย บึงกาฬ) รับสมัครในเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม ของทุกปี ดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์ http://www.nkc.kku.ac.th

– ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเขตจังหวัดใกล้เคียง 8 จังหวัด ดาวน์โหลด

– ใบสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเขตจังหวัดใกล้เคียง 8 จังหวัด ดาวน์โหลด

2. โครงการนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม และบริการสังคม โดยเปิดรับนักเรียนจากทั่วประเทศ รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบเป็นประกาศจากเว็บไซต์ http://www.kku.ac.th แต่ละปีการศึกษาที่มีการเปิดรับสมัคร

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับสำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับสำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตรวจสอบข้อมูลได้ที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาประจำจังหวัด