• สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
              สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เดิมหน่วยงานชื่อว่า หน่วยศิษย์เก่าสัมพันธ์ วันที่ 22 กรกฎาคม 2552 สภามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ประกาศ ฉบับที่ 3/2552เรื่อง จัดตั้งสำนักงานบริหารกิจการศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมีชื่อเรียกภาษาอังกฤษว่า“Office of Alumni Affairs” และเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2555 สภามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ออกประกาศ ฉบับที่ 5/2555 เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี โดยให้จัดตั้งสำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ขึ้นเป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดสำนักงานอธิการบดี และให้ยุบเลิกสำนักงานบริหารกิจการศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีภารกิจเกี่ยวกับการประสานงาน และส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่ากับมหาวิทยาลัยสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมศิษย์เก่า และชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยในจังหวัดต่างๆ และจัดทำฐานข้อมูล เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลงานของศิษย์เก่าตลอดจนผลงานของมหาวิทยาลัย
     
  • สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

  • ฐานข้อมูลศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น
          ขอเชิญศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ปรับปรุงข้อมูล(Update) ของท่านในฐานข้อมูลศิษย์เก่า มข. เพื่อทางมหาวิทยาลัยจะได้ติดต่อสื่อสารกับท่านในโอกาสต่างๆ และเพื่อให้ได้ข้อมูลความสำเร็จของท่านอันจะนำไปสู่การประกาศเชิดชูเกียรติ ในโอกาสต่อไป
           สำหรับท่านที่เข้ามาอัพเดทข้อมูลท่านจะได้ใช้อีเมล์ 30Gb จาก kkumail.com ซึ่งเป็นระบบที่มข.ร่วมกับ Google โดยการมีอีเมล์นี้นอกจากจะได้มีเมล์ 30 Gb. แล้ว ท่านยังจะได้ใช้โปรแกรมออนไลน์ของ Google ทั้งหมดได้อีกด้วย