สานฝันกับหลักสูตรที่หลากหลายของเรา

เรามีคณะวิชาที่มีความเป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ชั้นนำของภูมิภาคอีสานตอนบน ดูเพิ่มเติม

Book Image
Book Image

เราคือใคร ?

คณะวิทยาศาตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มีคณะวิชาที่มีความเป็นเลิศในการบูรณาการศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ชั้นนำของภูมิภาคอีสานตอนบน การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้เป็นที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากล ที่มุ่งเน้นการพัฒนาชุมชนและสังคมให้เข้มแข็ง

อ่านเพิ่มเติม
การบริหารจัดการ

มีการบริหารจัดการที่ดี เพื่อพัฒนาบุคลากรและ สร้างผลงานที่มีคุณภาพ รวมทั้งความสุขในการทำงานและคุณภาพชีวิตที่ดีและการพัฒนางาน

การทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม

นักศึกษา และบุคลากรของคณะ ฯ ตระหนักถึงความสำคัญ ซาบซึ้งถึงคุณค่า และร่วมกัน ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

การวิจัย

มีความสามารถในการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

การบริการวิชาการ

เป็นศูนย์กลางของการให้บริการวิชาการวิชาการและวิชาชีพด้าน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรมเกษตร การจัดการโลจิสติกส์ เทคโนโลยีอาหาร การประมง การโทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ และและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การผลิตบัณฑิต

มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ พร้อมทำงาน มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการ มีทักษะและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เป็นเลิศด้านคุณธรรมและจริยธรรม ใฝ่รู้ และสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิต ปรับตัวและใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขข่าวสารของคณะ

นศ.คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ฯ ชนะเลิศการนำเสนอสหกิจศึกษาอาเซียน

14 มกราคม 2562 5 ครั้ง

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายพงศกร กาฬภักดี นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เข้าร่วมโครงการนำเสนอและประกวดผลงานสหกิจศึกษาอาเซียน ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 คว้ารางวัลชนะ

ครม สัญจร ณ วิทยาเขตหนองคาย

05 มกราคม 2562 5 ครั้ง

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับมาหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เป็นเจ้าภาพต้อนรับ การประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย โดยการคณะวิชาได้จัดบูทเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและกิจกรรมของคณะวิชา แก่คณะข้าราชการผู้มาร่วมงาน สื่อมวลชนตลอดจนประชาชนทั่วไป

สาขาวิทยาศาสตร์การประมง ได้ทำการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำชุมชน

10 กันยายน 2561 5 ครั้ง

ระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์การประมง มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้ดำเนินการจัดโครงการ “การเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำชุมชนหนองกอมเกาะ” ในวันที่ 6 กันยายน 2561 ได้ทำการอบรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ พร้อมทั้งมอบพันธุ์ปลา

ภาพกิจกรรม