สถานที่ติดต่อ

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์
หาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
112 ม.7 ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โทรศัพท์ 042-415638
โทรสาร 042-415699